Klagomålshantering

För att säkerställa att våra uppdrag utförs med hög kvalitet har vi ett kvalitetssystem som inkluderar en intern process för klagomålshantering. Syftet är att klagomål ska hanteras på ett enhetligt sätt.

Med klagomål avses att en kund framför konkret missnöje med hanteringen av ett uppdrag till oss. Allmänna synpunkter, missförstånd som reds ut och missnöjesyttringar av ringa betydelse hanteras ej som klagomål.

  • Eventuella klagomål ska alltid bemötas på ett korrekt, sakligt och professionellt sätt.
  • Eventuella klagomål skickas alltid till uppdragsansvarig och företagsledningen.
  • Eventuella klagomål ska utredas noggrant och utan onödigt dröjsmål.
  • Innefattas ersättningsanspråk kommer vårt försäkringsbolag ta över utredningen.
  • När vår utredning är klar meddelar vi resultatet av utredningen. Om klagomålet gäller ett ersättningsanspråk meddelar försäkringsbolaget resultatet av utredningen.
  • Eventuella klagomål samlas in internt och används i vårt interna arbete för förbättra rutiner och system.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information om vår klagomålshanteringsrutin.